Close
Algemene
Voorwaarden
Artikel 1 Algemeen

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder HEART COLLECTION, de Heart Collection Galerie en de website www.heart-collection.nu.
Klant: de (potentiële) klant van zaken en/ of diensten (zoals business coaching) van HEART COLLECTION, dit kan zowel een privé persoon als een rechtspersoon zijn.
Diensten: De business coaching van kunstenaars wordt uitgevoerd door Life Impact Company. De algemene voorwaarden van Life Impact Company zijn hierop van toepassing.
Kunstaanbieder: Een ieder die kunst voor verkoop aanbiedt bij Heart Collection Galerie.
Orderbevestiging/factuur: De orderbevestiging/factuur zoals beschreven in artikel 2.4.
Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden.

1.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op verkoopovereenkomsten waarbij tegen de onderstaande voorwaarden door HEART COLLECTION aan de klant, kunstwerken verkocht worden of diensten afneemt van HEART COLLECTION.

1.3 Indien (een) bepaling(en) van deze Algemene Voorwaarden nietig is/ zijn of vernietigd wordt/ worden, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. HEART COLLECTION en de klant zullen dan in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.

Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Al hetgeen HEART COLLECTION aan mogelijkheden biedt tot koop van werken of het aanbieden van diensten. Een overeenkomst komt eerst tot stand zodra de klant een aanbod heeft aangeschaft en HEART COLLECTION dat heeft aanvaard.

2.2 De overeenkomst tussen HEART COLLECTION en de klant komt tot stand doordat de klant een bestelling heeft geplaatst en de klant hierop per e-mail of op het postadres een orderbevestiging van HEART COLLECTION ontvangt met de details van de bestelling. Bestellingen kunnen mondeling, telefonisch of op de website www.heart-collection.nu van HEART COLLECTION middels het volledig correct invullen van het bestelformulier.

2.3 De factuur kan dienst doen als orderbevestiging. De orderbevestiging/factuur vermeldt in ieder geval de volgende informatie:
· de naam van het kunstwerk
· de naam van de kunstenaar die het werk gemaakt heeft
· de prijs
· Het e-mailadres en/of telefoonnummer waar de klant zich kan wenden met vragen omtrent de order

2.4 De overeenkomst bevat alle tussen de klant en HEART COLLECTION gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen de klant en HEART COLLECTION.

2.5 De administratie van HEART COLLECTION geldt behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan HEART COLLECTION verstrekt opdrachten en gedane betalingen en van door HEART COLLECTION verrichte leveringen. HEART COLLECTION erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de algemene voorwaarden erkent de klant dit eveneens.

2.6 Indien de klant en HEART COLLECTION overeenkomen dat de klant nog andere diensten van HEART COLLECTION zal afnemen zullen deze afspraken via een separate overeenkomst geregeld worden. Ook als door beide partijen wordt besloten om af te wijken van de algemene voorwaarden, zal dit via een separate overeenkomst schriftelijk of per e-mail geregeld worden.

Artikel 3 Prijzen, tarieven en betaling

3.1 Alle prijzen voor de aangeboden kunstwerken inclusief omzetbelasting (9% BTW)  of diensten inclusief omzetbelasting (21% BTW) zijn in euro’s en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2. Alle betalingen van klant geschieden online betaald te worden, tenzij anders overeengekomen. In alle gevallen dient het factuurbedrag binnen 14 dagen na factuurdatum op de rekening van HEART COLLECTION te zijn bijgeschreven.

3.3 Alle facturen zullen door de klant worden betaald zonder een beroep op korting en/of verrekening en/of opschortingen en wel uiterlijk op de veertiende dag na datum factuur, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.4 In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is HEART COLLECTION gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 1% per maand aan de klant in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.

3.5 Indien de klant ook na het versturen van de herinnering niet, niet volledig of niet vóór de in de herinnering gestelde uiterste datum van betaling heeft betaald, heeft HEART COLLECTION het recht om haar buitengerechtelijke (incasso-) kosten aan de klant in rekening te brengen. De klant is tevens gehouden tot betaling van daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten, voor zover een eventuele proceskostenveroordeling op een lager bedrag uitkomt.

3.6 Bij niet nakoming door de klant van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is HEART COLLECTION gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, alsmede gerechtigd de klant zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van HEART COLLECTION te weigeren.

Artikel 4 Levering/ leveringstermijnen

4.1 Leveringen vinden voornamelijk plaats binnen Nederland, tenzij op de website van HEART COLLECTION anders is aangegeven of in overleg met de klant.

4.2 De levertijd bedraagt normaal gesproken maximaal veertien (14) werkdagen na ontvangst van de betaling of na de orderbevestiging (voor bedrijven), tenzij op de website van HEART COLLECTION anders is aangegeven. De levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.

4.3 De levertermijn van het kunstwerk bedraagt maximaal dertig (30) werkdagen of zoveel korter dan is bepaald in de overeenkomst tussen de klant en HEART COLLECTION.

4.4 Wanneer het beeld niet uiterlijk op de dertigste dag na betaling van de factuur, om welke reden dan ook, is afgeleverd, heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden mits de beëindiging schriftelijk geschiedt via brief of e-mail. Maakt de klant van dat recht gebruik dan verplicht HEART COLLECTION zich het reeds door de klant betaalde bedrag aan de klant binnen veertien dagen na ontvangst van de schriftelijke mededeling terug te storten, welke betaling alsdan tegen finale kwijting over en weer geschiedt.

4.6 Bij ontvangst dient de klant het werk grondig te inspecteren op fouten en gebreken en deze dienen binnen 24 uur aan HEART COLLECTION gemeld te worden, bij gebreke waarvan de klant het werk erkent in goede staat te hebben ontvangen.

Artikel 5 Overmacht en/of bijzondere omstandigheden

5.1 HEART COLLECTION is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

5.2 Omstandigheden in de zin van artikel 5.1 zijn onder andere een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet tijdig leveren door leveranciers.

Artikel 6 Verkoop van kunstwerken

6.1 Nadat de klant het door hem/haar bestelde kunstwerk heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen acht (8) werkdagen na de ontvangst van dit kunstwerk, de onderliggende overeenkomst met HEART COLLECTION te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.

6.2 Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail of brief) aan HEART COLLECTION te melden. De klant dient het kunstwerk – na overleg met HEART COLLECTION – te sturen naar een door HEART COLLECTION vastgesteld retouradres. De klant is in dit geval de gemaakte transportkosten verschuldigd.

6.3 Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met HEART COLLECTION ingevolge artikel 7.1. en 7.2 van deze Algemene Voorwaarden heeft ontbonden, zal HEART COLLECTION deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat HEART COLLECTION het door de klant geretourneerde kunstwerk heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen.

6.4 HEART COLLECTION behoudt het recht om geretourneerde kunstwerken te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het kunstwerk door de schuld van de klant (anders dan die van HEART COLLECTION of de leverancier van het kunstwerk) is beschadigd. De klant is aansprakelijk voor de schade ontstaan in de periode dat hij daarover beschikte. HEART COLLECTION heeft het recht de schade te doen herstellen op kosten van de klant en is bevoegd die schade te verreken met het door de klant gestorte bedrag met dien verstande dat het verhaal van de schade daartoe niet beperkt zal zijn.

6.5 Indien een kunstwerk wordt geretourneerd dat naar het oordeel van HEART COLLECTION schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal HEART COLLECTION de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. HEART COLLECTION heeft het recht om de waardevermindering van het kunstwerk als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

6.6 HEART COLLECTION geeft op de via haar verkochte kunstwerken geen garantie. Voor klachten over een kunstwerk zal HEART COLLECTION de klant doorverwijzen naar de desbetreffende kunstaanbieder en de klant hiertoe de adresgegevens van de kunstaanbieder verschaffen.

Artikel 7 Beeldrecht

7.1 Voor het gebruik van werk uit de collectie van kunstuitleen HEART COLLECTION voor openbaarmaking en/of verveelvoudiging, dient de gebruiker vooraf schriftelijke beeldrechtelijke toestemming van HEART COLLECTION en van de kunstenaar te hebben verkregen.

Artikel 8 Bestellingen/ communicatie

8.1 HEART COLLECTION is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en HEART COLLECTION, dan wel tussen HEART COLLECTION en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en HEART COLLECTION.

Artikel 9 Klachten

9.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het kunstwerk of iedere andere klacht, zullen door HEART COLLECTION serieus in behandeling worden genomen.

9.2 De klant dient een klacht kenbaar te maken bij de directeur van HEART COLLECTION.

9.3 HEART COLLECTION zal binnen tien (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. HEART COLLECTION zal de klant hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.

Artikel 10 Persoonsgegevens

10.1 Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.

10.2 Tenzij de klant heeft aangegeven dat de klant hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van HEART COLLECTION. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de klant up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van HEART COLLECTION. De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

10.3 De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door HEART COLLECTION over de persoon van de klant worden opgenomen in het bestand van HEART COLLECTION. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

Artikel 11 Diversen

11.1 Alle correspondentie op basis van deze Algemene Voorwaarden vindt plaats met HEART COLLECTION, Verlaat 25c 3901 RD Veenendaal, e-mail: info@heart-collection.nu.

11.2 HEART COLLECTION is het handelsmerk van Life Impact Company ingeschreven onder nummer 58267050 bij de Kamer van Koophandel Amsterdam.

11.3 Indien de klant aan HEART COLLECTION schriftelijk opgave doet van een adres, is HEART COLLECTION gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant HEART COLLECTION een nieuw adres heeft doorgegeven.

11.4 Indien door HEART COLLECTION gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat HEART COLLECTION deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.

11.5 HEART COLLECTION is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

Artikel 12 Toepasselijke recht en geschillenregeling

12.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van HEART COLLECTION is het Nederlands recht van toepassing.

12.2 Geschillen tussen HEART COLLECTION en de klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse Rechter te Amsterdam.
Rabobank: NL06RABO0325285276
KvK: 30255478
BTW: NL001406046B85

Wil je een beeld laten maken of zijn er nog vragen?
Neem contact op voor een kennismakingsgesprek en dan bespreken we je wensen.
Heart Collection
Heart Collection beelden zijn elegant met organische vormen. Een mooie balans tussen het vrouwelijke en mannelijke. De beelden hebben een boodschap waarin waarden, missie of doel centraal staat.
Business coaching voor kunstenaars

Speciaal voor kunstenaars: bouw een succesvol bedrijf.

Instagram